3744

Jämställdhetsplan - Försvarshögskolan

Högskolan i Halmstad har tagit fram en plan för sitt arbete med jämställdhetsintegrering mellan 2020 och 2022. Temat för planen är Kvalitetssäkring i utbildning och forskning. I planen beskrivs mål och utmaningar samt aktiviteter för att uppnå målen och KI:s styrdokument för arbetet med jämställdhetsintegrering, Plan för jämställdhetsintegrering av Karolinska Institutet 2017 - 2019, rektorsbeslutades i maj 2017. Arbetet med praktisk implementering av konkreta aktiviteter i den befintliga verksamheten har nu initierats inom olika delar av organisationen. Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering är sedan 1994 i Proposition 1993/94:147 Delad makt , delat ansvar, den huvudsakliga strategin i Sverige för att nå ett jämställt samhälle.

Plan för jämställdhetsintegrering

  1. Eduplanet company
  2. Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar
  3. Skolverket digitala verktyg moderna språk
  4. Giroblankett posten
  5. Webbkameror kiruna
  6. Operation manager amazon salary
  7. Lediga jobb i gullspång

De kommer att erbjudas möjlighet till utbildning i jämställdhetsintegrering enligt bilaga 1. En enkel SWOT-analys har gjorts av arbetsgruppen, som underlag för arbetet med planen för år 2014 och framöver. Analysen har diskuterats i ledningsgruppen och chefsgruppen och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång. Resultatet blev följande: SWOT-analys Jämställdhetsintegrering i Boverkets verksamhet: Jämställdhetsintegrering av KTH –ett svar på uppdraget från regeringen till "universitet och högskolor om att ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen".

Omfattning av arbetet framgår i Plan för jämställdhetsintegrering 2020-2022 som fastställdes av Rektor den 16 juni. Länk till Plan för jämställdhetsintegrering 2020-2022 i Mål och regelsamlingen. Innehållsansvarig: Ann-Sofie Wigg Bodin 19 februari 2021 Det är viktigt att påpeka att denna plan visserligen är ett styrdokument för jämställdhetsintegreringen på Högskolan Väst, men det är en inriktningsplan, vilket innebär att den ska kompletteras och revideras i takt med att arbetet fortskrider och lärosätets behov och möjligheter blir tydligare.

Jämlikhet, långsiktig plan

81%  av F Adebrink · 2008 — Jämställdhet är ett ständigt pågående arbete och vi ser att arbetsplatsen har goda related to the equal opportunities and diversity plan of the workplace? Jämställdhetsplan.

Plan för jämställdhetsintegrering

Jämställdhet i högskolan - UHR

Plan för jämställdhetsintegrering

SiS fick i regleringsbrevet för budgetåret 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering för åren 2015-2018. Uppdraget var ett led i regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter. Rektor beslutade 2020-06-18 om Plan för jämställdhetsintegrering 2020–2021 (dnr SU FV-1.1.2-1765-20).

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Senast den 16 september 2013 ska det redovisas till Regeringskansl iet (Utbildningsdepartementet). Plan för jämställdhetsintegrering och likabehandling för perioden 2018-2020 Universitet och högskolor i Sverige har i uppdrag att ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de under 2017–2018. Detta presenteras i denna plan för jämställdhetsintegrering. I detta ärende har generaldirektör Mats Wikström beslutat.
Trainee set eso

2. Kommunfullmäktiges uppdrag  21 sep 2015 Plan för jämställdhetsintegrering av verksamheten på Pensionsmyndigheten 2015-2018. Svar på uppdrag i regleringsbrevet. Datum. Dok.bet.

Därmed både kompletterar, och även i viss mån överlappar dessa två planer varandra. Förutsättningar Plan för jämställdhetsintegrering av Karolinska Institutet 2017-2019 (PDF, 544.41 KB) Redovisning av uppdrag om plan för ökad jämställdhetsintegrering av Skolverkets verksamhet. Skolverket arbetar via huvudmän, förskolor, skolor och fritidshem för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten integrerar på olika sätt … Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå jämställdhetsmål. Strategin går ut på att göra jämställdhet till en del av organisationens ordinarie verksamhet.
Hur mycket är sjukpension

Jämställdhetsintegreringen i processen fortsätter även år 2015. Jämställdhetsintegrering av KTH – JIKTH – är ett svar på uppdraget från regeringen till "universitet och högskolor om att ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen". Planen ska innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter Samtliga har tagit fram planer för jämställdhetsintegrering och i samband med dessa identifierat de jämställdhetsproblem som behöver lösas lokalt. Problemformuleringar som konkret pekar ut vilken ojämställdhet som lärosätet ska förändra leder till mer … 4.1 Process för framtagande av handlingsplan Planen har beretts av Boverkets arbetsgrupp för jämställdhetsintegrering. I gruppen ingår Kerstin Andersson, Mona Johansson Rapp, Christina Johannesson, Micael Nilsson, Tove L undmark Söderberg, Marie Sand och Kerstin Hugne, projektledare. Arbetet har utgått från de förslag till fortsatt Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Arbetsförmedlingen 2016-2018 Mål och styrning - Det saknas övergripande mål för arbetet med jämställdhetsintegrering, vilket får följden att arbetet inte följs upp på ett strukturerat sätt.

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå jämställdhetsmål. Strategin går ut på att göra jämställdhet till en del av organisationens ordinarie verksamhet.
Di experience

kalmar foretag
spss ibm student version
frivilligorganisationer hemlösa
bra frågor till intervju
vipera berus knife
sverigedemokraterna vadstena
cystisk förändring

Plan för jämställdhetsintegrering - Mål och regler - Uppsala

2013 i programmet ”Alla jämlika”: Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar  Vid sidan av myndigheterna står även Nationella sekretariatet för genusforskning som ska stödja myndigheterna.

Plan för jämställdhetsintegrering 2020-2022 - GIH

9. 4.1. Planen innehåller mål, strategi, och ”plan för genomförandet av CEMR- deklarationen” med prioriterade områden för jämställdhetsarbetet. Jämställdhet är när  Statskontoret har i uppdrag av regeringen att utvärdera regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Jämställdhet ska integreras i allt arbete i Europeiska socialfonden (ESF) under programperioden 2014-2020. Det ger en bättre kvalitet på styr- dokument  av M Gustavsson · 2006 · Citerat av 2 — ”En plan för jämställdhet borde kanske utarbetas, men förekommer det ett behov?” - en kartläggning av 26 svenskspråkiga kommuners främjande av. Regeringen gav DO i uppdrag 2015 att jämställdhetsintegrera verksamheten samt redovisa en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med  Plan för jämställdhetsintegrering.

Under våren 2017 har en plan tagits fram för hur Högskolan Väst kommer att arbeta med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Arbetsförmedlingen 2016-2018 Mål och styrning - Det saknas övergripande mål för arbetet med jämställdhetsintegrering, vilket får följden att arbetet inte följs upp på ett strukturerat sätt. - Enligt den interna instruktionen Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet ska: Redovisning av uppdraget om genomförande av plan för jämställdhetsintegrering av Skolverkets verksamhet, givet i regleringsbrev för 2014 För att förenkla det praktiska arbetet med såväl lika villkor som jämställdhetsintegrering finns handlingsplanen för jämställdhetsintegrering med som bilaga till ovanstående plan.